Vad vi erbjuder för utbildningar

Heta arbeten


Målgrupp

Beställare, brandvakter vid eller utförare av tillfälliga  heta arbeten

Målsättning

 • Deltagarna ges kunskaper för att förebygga brand vid heta arbeten och ska kunna tillämpa försäkringsbolagens säkerhetsregler. 
 • Praktiska släckövningar genomförs
 • Personligt certifikat erhålles efter godkänd utbildning
 • Certifikat är giltigt i 5 år

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

Mellan klockan 08.00 samt 16.00 

Antal deltagare

Upp till och med 15 deltagare per kurs

Lokaler

Utföres av oss på Stiftsgården Skellefteå eller ute hos kund

Övrigt

Kursen innehåller en del praktiska moment. Deltagarna bör därför ha oömma kläder. Nästa kurs 19/4  på Medlefors Folkhögskola  Skellefteå.  Boka på info.skebra.se eller 0910-71 13 60                                      

 

 


Brandfarliga Arbeten


Brandskyddsutbildning/grundutbildning i brand- och utrymningssäkerhet med praktisk brandsläckning

I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. .

Omfattning

 • Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
 • Hotbilder
 • Brandskador
 • Samhällets krav
 • Brand och dess utveckling
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Räddningstjänsten som resurs
 • Utrymningsplanerna
 • Återsamling och närvarokontroll
 • Riskinventering på den egna arbetsplatsen
 • Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder

För vem

Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 3 timmar. Övnings- och kursmaterial ingår


Brandskyddsansvarig kontrollant

I sitt systematiska brandskyddsarbete skall det finnas en person som är brandskyddsansvarig som kontrollerar och ansvarar för att SBA- arbetet bedrivs på ett korrekt sätt. I denna utbildning lär du dig hur du skall arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område.

Omfattning

 • Genomgång av lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på att sba skall bedrivas
 • Byggnadstekniskt brandskydd- vad har fastighetsägaren för ansvar?
 • Vad har nyttjanderättshavaren för ansvar?
 • Hur skall ert sba bedrivas över tiden?
 • Praktisk övning. här får alla genomföra en kontrollrond enligt sba dokumentation och diplom

För vem
Denna utbildning riktar sig till de som skall ansvara för företagets brandskydd och som skall arbeta som brandskyddsansvarig/kontrollant
Praktisk information
utbildningspasset tar ca 6 timmar. kursmaterial samt lunch och fika ingår.