Brandskyddsutbildningar, med bland annat Heta Arbeten

Skellefteå Brandskydd är godkända arrangörer för Heta Arbeten som är den svenska brandskyddsföreningen. Detta står för att vi på Skellefteå Brandskydd är certifierade och uppfyller de krav som krävs för att bedriva utbildningar för Heta Arbeten. Vi är även medlemmar i Svenska Brandsäkerhetsföretag, SVEBRA. Skellefteå Brandskydd uppfyller de hårda kvalitetskrav och den standard som krävs för att godkännas som medlem i SVEBRA. Vi kan därför garantera dig som kund att vi utför ett kvalitativt arbete med expertis samt ett trevligt bemötande. Saknar ni någon utbildning vi tar fram skräddarsydda alternativ för att tillgodose ert behov.
Kontakta oss så hjälper vi er.

Installation, service och underhåll av brandredskap

Vi har certifikat som utfärdats av flera olika föreningar inom brand och skydd. Detta gör att vi kan garantera dig att arbetet utförs av yrkeskunniga personer med lämplig kompetens och expertis inom området. Skellefteå Brandskydd utför arbeten inom installation, service och underhåll av brandredskap, detta för att garantera att installation genomförs på ett korrekt sätt samt att kontinuerligt kontrollera att brandredskapen är i funktion. Därför är det viktigt med tillsyn, kontroller och underhåll av brandskyddet. För att vidhålla dess kvalite och säkerhet. Teckna serviceavtal med oss blir ni garanterad att vi kommer minst en gång per år och ser över ert brandskydd

Rådgivning och riskinventering

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är det många faktorer att hålla reda på.

Det är inte lätt att veta vad du ska och vad som behövs just för ditt ändamål, det varierar på storlek,läge och andra faktorer. Skellefteå Brandskydd utför rådgivning och riskaanalys till företag och fastighetsägare för att ge dig de brandåtgärder som krävs. Detta är en mycket viktigt moment som vi vill uppmana samtliga att göra, just för att det är så värdefullt om en brand skulle uppstå.

Systematiskt Brandskyddsarbete Web SBA

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd oberoende av storlek och verksamhet.

Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver systematisktarbete ligger enligt "lagen (2003:778 om skydd mot olyckor hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren.

Vårt web-SBA ger förutsättningar till ett säkert och levande brandskyddsarbete.

Brandtätning 

Den främsta orsaken till att brand och eld sprids snabbt i en fastighet är på grund av att det brister i brandtätning och brandisolering. Detta förekommer i installationer för exempelvis vatten och el men också ventilation. Detta gör att stora och allvarliga bränder kan orsakas. Vi på Skellefteå Brandskydd utför brandtätningsarbeten, detta är något som ska kontrolleras på en regelbunden basis och åtgärdas om det visar några brister. Att kväva och stänga inne en brand är det mest effektiva och därför är det särskilt viktigt med tätning och isolering för att eld och brand ej ska kunna spridas fortare.

Skyltning för att avhjälpa hinder

Vi hjälper även till med skyltning i fastigheter och lokaler för att förebygga personskador. Detta är ett förebyggande moment om en brand skulle inträffa. Då kan samtliga agera på rätt sätt i en sådan situation när det finns tydliga skyltar, så som var nödutgångar finns eller var brandprodukter är tillgängligt och av vilken typ till exempel pulver eller skum. Detta gör även att tillgängligheten och åtkomsten för personer med funktionsnedsättning förbättras.

Rökluckor

Rökluckor och brandventilationer finns i olika utföranden och är specifikt lämpligt att ha i exempelvis trapphus, lokaler och liknande utrymmen. I och med detta kan skadorna av rök minimeras och även förhindra att branden sprids. Det är även möjligt med rökluckor att temperaturen kan bli lägre. Eld och rök försvårar på flera olika sätt, både när det kommer till utrymning av fastighet eller lokal och det skadar och förstör byggnaden. Vi kan hjälpa dig att montera rökluckor i din fastighet eller lokal. Detta är en åtgärd som underlättar när olyckan är framme.

Privatpersoner

Skellefteå Brandskydd vänder sig också mot privatpersoner då det är viktigt att ha ett fungerande brandskydd i hemmet. Svenska Brandskyddsföreningens rekommendationer är en pulversläckare på minst 6 kg plus att man har en fungerande brandvarnare på varje våningsplan.